Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /www/w/e/u13672/public_html/libraries/Trash.php on line 96
Obchodné podmienky - WEGA, Vitajte na našej stránke!

Obchodné podmienky


DODANIE TOVARU

1. Predávajúci sa zaväzuje dodávať kupujúcemu tovar/služby, techniku, jej príslušenstvo a iný s tým súvisiaci tovar, a to v množstve definovanom jednotlivými písomnými, telefonickými, faxovými alebo e-mailovými objednávkami kupujúceho.
2. Kupujúci sa zaväzuje dodaný tovar prevziať v súlade so zmluvou a zaplatiť predávajúcemu riadne a včas kúpnu cenu.
3. Pokiaľ stranami písomne nie je dohodnuté niečo iné, predávajúci splní svoju povinnosť dodať kupujúcemu tovar tým, že:
a) pristaví v obvyklom čase svoje vozidlo s tovarom na kupujúcim určené miesto a umožní kupujúcemu alebo ním určenej osobe prevziať tovar (ak stranami písomne nie je dohodnuté inak, obvyklým časom sa rozumie pracovný deň v čase od 7:00 do 16:00)
b) odovzdá tovar tretej osobe na prepravu kupujúcemu alebo odošle tovar kupujúcemu
c) umožní kupujúcemu nakladať s tovarom v priestoroch predávajúceho
4. Predávajúci si vyhradzuje právo bez udania dôvodu neakceptovať objednávku kupujúceho a odmietnuť dodanie tovaru, čo je povinný bez zbytočného odkladu kupujúcemu oznámiť.

TERMÍN DODANIA

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar kupujúcemu najneskôr do 9 pracovných dní od prijatia objednávky, za predpokladu, že objednaný tovar sa v čase prijatia objednávky nachádza na sklade predávajúceho.
2. Pre prípad, že kupujúci zruší objednávku alebo odstúpi od tejto zmluvy pred dodaním objednaného tovaru, si strany dojednali odstupné vo výške 10 % ceny objednaného tovaru.